Skip to main content

Til tross for at de produserer mesteparten av verdens mat har småskalabønder en tendens til å selv leve i matusikkerhet. På verdensbasis utgjør de flertallet av alle som lever i fattigdom. Å bidra til å øke inntektene til småskalabønder og styrke livsgrunnlaget deres er avgjørende for å bygge bærekraftige matsystemer, øke matsikkerheten og oppnå målet om null sult. 

FNs World Food Programme (WFP) har gode forutsetninger for å bidra til dette. Takket være vår store etterspørsel etter basismatvarer, innkjøpsordninger rettet mot bønder og lokalt tilpassede forsyningskjeder får mange småskalabønder innpass på de formelle markedene. Ved å oppfordre bønder til å danne foreninger kan de forhandle bedre, selge mer, redusere transaksjonskostnadene og utvide kundebasen. 

Men småskalabønder står fortsatt overfor store utfordringer. Noen klarer ikke å produsere nok til å klare seg gjennom den magre sesongen. Andre kan generere et lite produksjonsoverskudd, men sliter likevel med å tjene penger. Generelt mangler småskalabønder tilgang til produksjonsmidler og finansiering.  Håndteringen etter innhøsting, inkludert lagring, er ofte utilstrekkelig: avlingene utsettes for mugg, råte og skadedyr. I tillegg kommer stadig mer ekstreme værforhold: småbønder, som ofte er avhengige av regnfôret jordbruk, står maktesløse overfor klimaendringene.

Som svar på dette har WFP utviklet modeller som kombinerer partnerskap, innovative løsninger og kontekstspesifikk støtte til småbønder og deres nasjonale myndigheter, med systemisk påvirkning på verdikjeder og matsystemer. Denne innsatsen retter seg mot både mannlige og kvinnelige bønder: forskning viser at hvis kvinnelige bønder hadde samme tilgang til produksjonsressurser som menn, ville de økte avlingene kunne redde opptil 150 millioner mennesker fra sult.

Våre program for småskalabønder inkluderer Purchase for Progress (P4P) og det privatsektorfokuserte "Farm to Market Alliance", som begge oppfordrer til investeringer som knytter småskalabønder til markeder, bidra til å diversifisere avlingene deres og utvider forretningsmulighetene deres. Et av våre andre program, "lokalprodusert skolemat", har som mål å forsyne nasjonale skolematprogrammer med mat fra lokale småskalabønder. I programmet "Purchase from Africans for Africa", som drives i samarbeid med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), kobler vi etterspørselen fra kontinentets offentlige institusjoner med tilbudet fra lokale småbønder og landbruksorganisasjoner. Alle disse programmene utfyller våre etablerte former for støtte til de mest sårbare og matusikre jordbrukssamfunnene - enten det dreier seg om matassistanse, opplæring og ressursbygging eller klimafokuserte tilnærminger - som Rural Resilience Initiative (R4), Food Assistance for Assets.

Småskalabønder i over 40 land drar nytte av vårt arbeid med å utvikle landbruksmarkeder. Målet er å styrke og opprettholde bøndenes evne til å drive forretning, samtidig som vi støtter myndighetenes evne til å utforme en politikk som tar hensyn til bøndenes interesser. Denne koordinerte innsatsen bidrar til å gjøre dagens mottakere av matvarehjelp til morgendagens matvareleverandører.

Hvorfor koble bønder med markeder?