Skip to main content

Klimaendringer, miljøødeleggelser, vannmangel, sykdom, rask befolkningsvekst og planløs urbanisering i dagens verden truer økt risiko og sårbarhet med å reversere viktige utviklingsfremskritt.

Sjokk og stressfaktorer som konflikter, naturkatastrofer og politisk ustabilitet kan ha en ekstremt ødeleggende effekt. Barn som er underernærte de første 1000 dagene av sine liv, står i fare for varige mentale og fysiske svekkelser. Under en konflikt eller i forbindelse med katastrofer er skoler noe av det første som stenges. Historisk sett har humanitære intervensjoner reddet utallige liv og gjenopprettet livsgrunnlaget til millioner av mennesker. Men humanitære intervensjoner har sjelden taklet de underliggende sårbarhetene.

Det er ofte vanskelig å implementere utviklingsprogrammer i sårbare eller svært fattige kontekster, hvor faren for tilbakevendende kriser er stor. Men det er bevis for at hjelpeorganisasjoner kan redusere effektene av katastrofer og kriser ved å inkludere motstandsdyktighet i sine intervensjoner. WFP kan dermed bidra til en mer varig lindring av menneskelig lidelse.

Det humanitære samfunn kan, ved å legge vekt på motstandsdyktighet, sørge for at lokalsamfunn gjenoppbygges etter katastrofer. Motstandsdyktige tiltak er kostnadseffektive på to måter: De reduserer behovet for å bruke ressurser på tilbakevendende kriser, og samtidig bidrar tiltakene til å løfte mennesker ut av den arvelig fattigdomsfellen.

FNs World Food Programme (WFP) har, takket være erfaring bygget opp over et halvt århundre, et komparativt fortrinn med å bygge motstandsdyktighet innenfor matvaresikkerhet og ernæring. WFP har investert i tidlig varslings- og beredskapssystemer – blant annet styring av forsyningskjeder, logistikk og beredskap kommunikasjon – som gjør det mulig for myndigheter å forebygge kriser eller reagere raskt når de oppstår. WFP bistår med å styrke nasjonal kapasitet til å håndtere katastrofer gjennom finans- og risikooverføringsverktøy, som for eksempel forsikring mot ekstremvær. WFP sin ekspertise inkluderer sårbarhetsanalyse og kartlegging, samt støtte til sosiale beskyttelsessystemer. I flere av operasjonene har WFP utviklet produktive sikkerhetsnett i form av verdiskapende lokalsamfunnsbaserte programmer. Gjennom programmet Food Assistance for Assets mottar mottakerne matassistanse samtidig som de bygger eller rehabiliterer ressurser som skog, vanningsdammer, vanningssystemer og tilførselsveier som vil styrke deres motstandskraft og matsikkerhet på lang sikt.

Med stadig mer erfaring har WFP fått en bedre, mer informert forståelse, som har endret organisasjonenes praksis. Hvor det er mulig, fokuserer WFP på å inkludere motstandsdyktighet i utviklingsfasen av programmer, og videre igjennom alle faser av programsyklusen. Vi har lært at  ingen  prosjekter er like, som betyr at et langsiktig samarbeid er avgjørende. I hvert enkelt scenario er det viktig å avgjøre hvordan WFP sine handlinger best kan tilrettelegges, integreres og utføres i samarbeid med strategiene til de nasjonale myndighetene og prosjektene til våre partnere. WFPs nåværende overgang til landstrategiske planer, hvor nasjonale behov og prioriteringer er felles vurdert og avtalt med myndigheter og lokale aktører, må ses i lys av dette. Det gir et rammeverk for langsiktig planlegging som gir WFP muligheten til å sette motstandsdyktighet i sentrum av programmene.