Skip to main content

Likestilling er en forutsetning for en verden med null sult; hvor alle kvinner, menn, jenter og gutter har oppfylt sine menneskerettigheter, inkludert retten til tilstrekkelig mat. Dette er hvorfor arbeidet for likestilling og styrking av kvinner (bærekraftsmål 5) står sentralt for å oppfylle FNs World Food Programme (WFP) sitt mandat.

Hvor enn vi jobber - med å redde og forandre liv -  må vi takle ulikhetene som undertrykker og diskriminerer mot kvinner og jenter, og fremme rettferdighet og styrking av alle. Dette er særlig tilfellet i humanitære kriser og konfliktrammede områder, hvor matusikkerhet og feilernæring blir forverret.

For å oppnå mat- og ernæringssikkerhet for alle, er det viktig at politikk for matvareassistanse og programmer skaper betingelser som tilrettelegger for, snarere enn undergraver, likestilling. Styrking av kvinner er et viktig middel for å oppnå likestilling. Det innebærer at kvinner får valgmuligheter og ta kontroll over deres egne liv og bidra – på lik linje som menn – i å forme livene til deres familier, lokalsamfunn og samfunn.

I løpet av de siste 20 årene har WFPs kjønnspolitikk utviklet seg fra en kvinnesentrert tilnærming til et fokus på likestilling mellom kjønnene. Vår nåværende policy understreker at en verden uten sult kun kan oppnås når alle har like muligheter, lik tilgang til ressurser, og en likeverdig stemme i beslutningsprosesser som  påvirker deres hjem, lokalsamfunn og samfunn.

Målene i WFPs kjønnspolitikk (2022) oppnås gjennom implementering av kjønnsmålrettede handlinger som adresserer tre politiske mål: 

  1. Oppnå rettferdig tilgang til og kontroll over matsikkerhet og ernæring - ved å utvide WFPs vurderings-, implementerings- og overvåkingsaktivteter for å bedre respondere på matdistribusjonsdynamikken i en husholdning. 
  2. Adressere de grunnleggende årsakene til kjønnsforskjeller som påvirker matsikkerhet og ernæring - ved å utfordre barrierene som påvirker den meningsfulle deltakelsen fra alle husholdningsmedlemmer som endringsagenter.
  3. Fremme den økonomiske styrkingen av kvinner og jenter i matsikkerhet og ernæring – ved å bruke mat- og ernæringshjelp som inngangspunkter til levebrødsmuligheter som øker rettferdig tilgang til produktive eiendeler, finansielle tjenester og teknologier.

Hvorfor kjønn er viktig